• The Gospel of John

  • Comments on this subtitle (1)

    • 6/21/2013 2:58 PM

      Một bản dịch tuyệt vời và công phu. Rất đáng trân trọng.