• The Hidden Blade (Kakushi ken oni no tsume) Imdb