Crouching Tiger, Hidden Dragon (卧虎藏龙 / Wo hu cang long) Imdb