Gank Your Heart (Accompany You to the Top of the World / Pei Ni Dao Shi Jie Zhi Dian / 陪你到世界之巅)