Mr. Fox and Miss Rose (Qiu zhang de nan ren / 酋長的男人)