Three Poplars at Plyuschika( Три тополя на Плющихе / Tri topolya na Plyushchikhe) Imdb